MỘT SỐ VẬT DỤNG THƯỜNG DÙNG TRONG NHÀ BẰNG TIẾNG TRUNG