LINK TẢI 301 TỔNG HỢP – TẬP 1-2

MP4 Giáo trình 301 tập 1 (có nhân vật đối thoại): 

Từ bài 1-20: https://drive.google.com/file/d/1QQ7JOJ8441yZ0w2Hax3PKIQsz_yYgJWC/view?usp=sharing

Từ bài 21-40: https://drive.google.com/file/d/1gmua9jQNiHZg_2b2hLPAoTXv9_MJNYfK/view?usp=sharing

 

MP3 Giáo trình 301 tập 1: https://drive.google.com/open?id=1gzp2Ki3qOekcNbStjpqJvQ8E-PdwaMb3   

MP3 Giáo trình 301 tập 2: https://drive.google.com/file/d/1pAU3AXprJghBC-39JpICiGy5dLVxY8vb/view?usp=sharing